Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami związanymi z polskim prawem i prawem Unii Europejskiej. Znajdziecie tu Państwo aktualne informacje branżowe, omówienia orzeczeń, zmiany w aktach prawnych.
 


 • AKTUALNOŚCI PRAWNE
 • AKTUALNOŚCI KANCELARII

Zwolnienie od opłaty sądowej w postępowaniu upadłościowym

Od dnia 30 marca 2013 r. obowiązuje zmiana Prawa upadłościowego i naprawczego (Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Dz.U. Nr 60, poz.535 z późn. zmianami),  zgodnie z którą wykreślono art. 32 ust.1 Prawa upadłościowego i naprawczego, stanowiący, że w sprawach upadłościowych nie stosuje się przepisów o zwolnieniu od kosztów. To ograniczenie wobec firm zakwestionował Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 maja 2012 r. (Sygn. P 11/10), który uznał art. 32 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim dotyczy dłużników będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że względy fiskalne stojące za opłatami sądowymi nie mogą ograniczać prawa do sądu. Trybunał ograniczył wówczas swoje orzeczenie do spółek z o.o., bo sprawa dotyczyła tylko takiej formy spółki. Umorzył natomiast postępowanie w zakresie, w jakim pytanie sądu odnosiło się także do pozostałych dłużników. Dlatego właśnie, by dostosować prawo do wymogów konstytucyjnych, sejm poszedł jednak dalej niż wyrok TK i nowelą objął wszystkich przedsiębiorców.


Numer PESEL wymagany nie tylko w e-sądzie

Na 36 posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która zmieniła redakcję art. 126 § 2 procedury cywilnej, choć pierwotnie miała dotyczyć tylko e-sądu. Zgodnie z przegłosowaną zmianą pierwsze pismo procesowe w sprawie będzie musiało zawierać nie tylko oznaczenie wartości przedmiotu sporu, miejsca zamieszkania albo siedziby stron i ich przedstawicieli, ale też: numer PESEL lub NIP strony będącej osobą fizyczna. Numer KRS strony niebędącej osobą fizyczną, a w przypadku jego braku, numer we właściwym rejestrze lub NIP. Przewidywane zmiany budzą kontrowersję w środowisku prawniczym. Nakładanie dodatkowych obowiązków na stronę czy pełnomocników budzi krytykę tych, którzy te obowiązki mają realizować. Projekt trafi wkrótce do Senatu.


Bankowy tytuł egzekucyjny nie zostanie zlikwidowany

Sejmowy projekt zmiany Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939) w zakresie likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego został odrzucony przez Komisję Finansów Publicznych. W ocenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyjęcie proponowanej nowelizacji skutkowałoby koniecznością wykorzystywania odmiennych sposobów zabezpieczania kredytów, w szczególności poprzez zobowiązywanie kredytobiorców do składania oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego (na podstawie art. 777 k.p.c.). Wyłącznym następstwem byłby zatem wzrost kosztów związanych z zawarciem umowy kredytu bankowego. Jednocześnie KFP zaakceptowała poprawkę pozbawiającą dokumenty bankowe w postępowaniu cywilnym mocy prawnej dokumentów urzędowych. Pierwotnie rozważano rozszerzenie tego wyłączenia na wszystkie formy postępowania sądowego.


Bezpłatny internetowy odpis z KRS ma moc dokumentu  urzędowego

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na bezpłatne pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Krajowy Rejestr Sądowy wydaje wyciągi, zaświadczenia i odpisy zarówno w formie papierowej,  jak i elektronicznej, ale moc dokumentów urzędowych była do tej pory zastrzeżona dla formy papierowej. Pobrane druki mają moc  zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Jak czytamy na stronie resortu sprawiedliwości  „nowa usługa wpływa na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez ułatwiony dostęp do informacji i obniżenie kosztów."  Jest to kolejny krok na drodze realizacji strategii Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie świadczenia e-usług merytorycznych, związanych z komunikacją z wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności obsługą Krajowego Rejestru Sądowego.

Usługa udostępniania jest bezpłatnie pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.plWniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym jest skuteczny także po upływie terminu

W związku z  niejednolitą praktyką Sądów w tym zakresie 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą zgłoszenia wniosku o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego zgłoszony w odpowiedzi na apelację wniesioną po upływie terminu określonego w art. 372 k.p.c. tj. po dwóch tygodniach od otrzymania apelacji. Sąd jednoznacznie stwierdził, że taki wniosek wniesiony po upływie terminu jest skuteczny i nie może pociągać za sobą negatywnych skutków procesowych. (Uchwała Sądu Najwyższego z 16 lutego 2012 r. sygn. akt III CZP 1/12).


Ograniczenia dowodowe (prekluzja) w postępowaniach przeciwegzekucyjnych

Dnia 23 maja 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą możliwości zgłaszania zarzutów w postępowaniu przeciwegzekucyjnym. Sąd Najwyższy wskazał mianowicie, że oparcie powództwa przeciwegzekucyjnego na zarzucie spełnienia świadczenia (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zarzut ten - ze względu na ustanowiony ustawą zakaz - nie mógł być rozpoznany w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny. Oznacza to, dłużnik nie może skutecznie powoływać się na zarzuty, które mogły być przedmiotem postępowania rozpoznawczego, a nie były powołane z jego winy.  (Uchwała Sądu Najwyższego z 23 maja 2012 r. III CZP 16/12).

​​​​​​​

Dział Sądowy TPC

W celu polepszenia współpracy z naszymi klientami, od stycznia 2013 roku z obecnych struktur Kancelarii, wyodrębniliśmy nowy dział, Dział Sądowy TPC, którym kieruje Mec. Jacek Zalewski. Dział Sądowy TPC zajmuje się obsługą klientów zewnętrznych korporacyjnych, instytucjonalnych oraz przedsiębiorców,  w tym obsługą spraw sądowych z elementem transgranicznym.

  Formularz kontaktowy

  Zostaw swoje dane
  Oddzwonimy!

  Wiadomości i Analizy ekonomiczne

  Najnowsze opracowania ekonomiczne

  Syntesys

  System On-Line dla klientów
  Euler Hermes

  Mobilna Aplikacja Ekonomiczna EH

  Dostęp do wszystkich publikacji Euler Hermes