Solunion, wspólne przedsiębiorstwo Euler Hermes i MAPFRE, rozpoczyna działalność w Kolumbii

26.02.2014

​Podczas uroczystości rozpoczęcia działalności w Bogocie i Medellin w Kolumbii przez Solunion, wspólne przedsiębiorstwo Euler Hermes i MAPFRE, podkreślono znaczenie globalnych tendencji gospodarczych i czynników zmian w 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem rynku Ameryki Łacińskiej i Kolumbii, jako jednego z gospodarczych „zwycięzców” w regionie.

 
W miarę jak globalna recesja lat 2008–2009 odchodzi w przeszłość, banki centralne na całym świecie zaczęły dostosowywać swoją politykę monetarną do otoczenia wzrostu – stwierdził Ludovic Subran, główny ekonomista w Euler Hermes. – Wprawdzie jeszcze rok 2014 będzie skomplikowany, jednak w wielu krajach nastąpi ożywienie, gdyż poprawa prognoz dla gospodarek rozwiniętych sprzyja bardziej równomiernemu rozkładowi działalności gospodarczej.
 
Chociaż wrażliwość gospodarek nadal wpływa na prognozy dla rynku Ameryki Łacińskiej, zdaniem Subrana w latach 2014–2015 należy się spodziewać stopniowego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, po roku wyraźnej stagnacji w handlu światowym i spadających cen surowców.
 
Oczekuje się, że rosnący popyt globalny, a także silny popyt krajowy i umowa o wolnym handlu pomiędzy członkami Sojuszu Pacyficznego (Chile, Kolumbią, Meksykiem i Peru), wspólnie pobudzą gospodarkę regionu – stwierdził Ludovic Subran. – Jednak ryzyko nadal istnieje, w związku z nadal niezbyt korzystnymi globalnymi uwarunkowaniami finansowymi, spadkiem międzynarodowych cen surowców, spowolnieniem popytu ze strony Chin i słabymi prognozami dla niektórych większych gospodarek regionu (Brazylii i Argentyny).
 
W regionie cechującym się znaczną heterogenicznością Subran wyodrębnił pięć kluczowych problemów:
 
  1. Pomiędzy poszczególnymi krajami Ameryki Łacińskiej nadal występują bardzo istotne różnice w standardach logistycznych.
  2. Biorąc pod uwagę spadek globalnej płynności, stopień wrażliwości gospodarek w Ameryce Łacińskiej jest zróżnicowany. Niektóre kraje posiadają znaczne rezerwy pozwalające osłabić krótkookresowe skutki niedoboru kapitału zagranicznego. Zaszłości historyczne związane z dawnymi problemami z obsługą długu państwowego mogą hamować rozwój niektórych krajów wskutek utrudnionego dostępu do zewnętrznego finansowania.
  3. Na poziomie krajowym lokalne systemy finansowe zazwyczaj wciąż znajdują się w fazie rozwoju. Niezbędna jest znaczna poprawa, aby świadczone usługi finansowe zapewniały większą ochronę po bardziej przystępnych cenach.
  4. Niektórym krajom trudno jest osiągnąć założone cele inflacyjne. Presja inflacyjna zmusza ich banki centralne do podnoszenia stóp procentowych kosztem słabej poprawy koniunktury.
  5. Większość krajów zdołała uniknąć drugiej gwałtownej deprecjacji ich walut, gdy System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych zapowiedział rozpoczęcie ograniczania zakupu obligacji (tzw. tapering), lecz nadal istnieje ryzyko wystąpienia nowej presji. W większości krajów regionu – z wyjątkiem Argentyny– banki centralne zachowały zdolność do ochrony swojej waluty.
Kolumbia to pewny zwycięzca
 
Euler Hermes przewiduje, że koniunktura w Kolumbii ulegnie stopniowej poprawie, skutkując wzrostem gospodarczym o 4,5% w 2014 r., a następnie o 4,6% w 2015 r. Ożywienie gospodarcze powinno doprowadzić do pewnej stabilizacji niewypłacalności w latach 2014 i 2015.
 
Oczekuje się, że główną siłą napędową wzrostu będzie popyt krajowy, pobudzany przede wszystkim przez spożycie indywidualne, przy korzystnej sytuacji na rynku pracy (niska stopa bezrobocia, wzrost zatrudnienia) i wyższych dochodach gospodarstw domowych. Należy zwrócić uwagę na dobry stan finansów publicznych, co w połączeniu ze spożyciem indywidualnym zrównoważy niepewną dynamikę przedsiębiorstw.
 
W latach 2014 i 2015 spodziewany jest wzrost eksportu. Rynki państw wchodzących w skład Sojuszu Pacyficznego powinny odegrać kluczową rolę w równoważeniu spowolnienia wzrostu w Chinach, zaś poprawa koniunktury w USA i w gospodarkach strefy euro miałaby bardzo korzystny wpływ na kolumbijski handel zagraniczny. Energetyka pozostanie podstawowym sektorem eksportowym, generującym 62% dodatkowego eksportu w 2014 r.
 
Jednak pomimo tej pozytywnej prognozy sytuacja gospodarcza w Kolumbii nie jest pozbawiona ryzyka. Stopniowa normalizacja polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych może wywołać napięcia finansowe i utrudnić Kolumbii dostęp do obcego kapitału. Waluta Kolumbii mogłaby doświadczyć okresów silnych fluktuacji, co zmusiłoby bank centralny do kontynuowania interwencji na rynku walutowym w celu utrzymania stabilniejszego peso.

 

 

*****


Kontakt dla mediów:
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830
e-mail: grzegorz.blachnio@eulerhermes.com