Euler Hermes: Problemy włoskich przedsiębiorstw

07.12.2013

Włoskie przedsiębiorstwa nadal borykają się z wysokim poziomem krajowych zaległości płatniczych

 

​W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wskaźnik opóźnień płatniczych firm włoskich zmniejszył się zarówno na krajowym rynku włoskim (o 13%), jak i na rynkach eksportowych (o 17%) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012. Jednocześnie jednak średnia kwota zaległych należności wzrosła o 14% w odniesieniu do lokalnych odbiorców, podczas gdy w odniesieniu do odbiorców zagranicznych spadła o 11% w porównaniu do 2012 roku. Najsilniej dotknięty problemem opóźnień płatności jest we Włoszech sektor towarowy (+59% w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu z grudnia 2007 roku) a także segment paliw. Sektor ten cierpi nie tylko z powodu zmniejszonej konsumpcji, ale także nadprodukcji i wysokiej niestabilności cen.

 
  • Bardzo słaba sytuacja w gospodarce krajowej (prognozowany spadek PKB Włoch w 2013 roku: -1,8%) ma nadal negatywny wpływ na zaległości płatnicze włoskich firm.
  • Kwoty zaległości płatniczych wzrosły o 14% (w pierwszych 9 miesiącach 2013 roku w porównaniu z 2012).
  • Liczba opóźnień w płatnościach jest obecnie niższa niż przed kryzysem w ponad 50% włoskich regionów, pozostaje jednak wyższa w regionach Friuli, Wenecja Julijska i Umbria.
Jak precyzuje Agnieszka Sztyber, dyrektor windykacji międzynarodowej w Euler Hermes Collections: „Plaga opóźnień płatności we Włoszech nie rozszerza się już gwałtownie, ale z drugiej strony ożywienie gospodarcze (lub jak na razie jego brak) jest za małe, aby poprawiła się sytuacja dotychczasowych dłużników. Firmy włoskie, które zalegały z płatnościami nie tylko nie wychodzą póki co z pętli zadłużenia, ale niestety zalegają (także polskim) odbiorcom na coraz większe kwoty. Wartość pojedynczych spraw zleconych nam przez polskich eksporterów do windykacji we Włoszech idąca w setki tysięcy euro wskazuje, iż kłopoty mają nie tylko małe, ale także duże włoskie przedsiębiorstwa. Także z sektorów, które sygnalizują poprawę – spożywczego, tekstylnego czy maszynowego. Zwiększająca się w nich sprzedaż przekłada się może jak na razie na mniejsze opóźnienia płatności na rynku krajowym, korzystają one też z poprawy sytuacji za granicą same szybciej otrzymując płatności od swoich odbiorców eksportowych…. Nie oznacza to jednak większej dyscypliny płatniczej włoskich firm w odniesieniu do swoich dostawców z za granicy, w tym z Polski.”

Według Michele Pignottiego, Dyrektora Euler Hermes na Region Krajów Śródziemnomorskich, Afryki i Bliskiego Wschodu: Spadek liczby opóźnień płatniczych firm wskazuje, że zakończył się okres „odsiewania” mniej rentownych przedsiębiorstw. Wzrost średniej kwoty opóźnień wynika z tego, iż pogorszenie sytuacji nie oszczędziło nawet firm o najlepszej strukturze zarządzania ryzykiem. Na zaległości płatnicze duży wpływ mają terminy płatności faktur w rozliczeniach pomiędzy prywatnymi firmami, które we Włoszech bardzo często przekraczają 100 dni. Zmiana nawyków płatniczych połączona z ożywieniem w gospodarce krajowej może pomóc w zmniejszeniu wskaźnika opóźnień płatniczych w 2014 roku.

W porównaniu z poziomem sprzed kryzysu, widać we Włoszech oznaki częściowego ożywienia w poszczególnych branżach. Spada wskaźnik opóźnień należności włoskich firm (czyli to, jak szybko same otrzymują płatności, ale niekoniecznie analogicznie jak same płaca swoim dostawcom) w:
  • sektorze tekstylnym (-32%), ze szczególnym uwzględnieniem sektorów obuwniczego i galanterii skórzanej na zagranicznych rynkach wschodzących;
  • branży spożywczej (-24%), w której udało się zracjonalizować dystrybucję hurtową, poprawiając zarządzanie przepływami środków finansowych.
  • branży motoryzacyjnej (-22%), w której łańcuchy produkcji części charakteryzują się innowacyjnością i konkurencyjnością..

Włoski scenariusz gospodarczy

Według prognoz, Włochy zanotują drugi z rzędu rok recesji (PKB -1,8%), wydaje się jednak, że sytuacja stopniowo się stabilizuje. Panujące od drugiej połowy 2013 roku warunki, bardziej sprzyjające umacnianiu się przedsiębiorstw, umożliwią niewielkie ożywienie, które powinno pozwolić na wzrost PKB o 0,3% w roku 2014 dzięki dodatniemu bilansowi handlu oraz zahamowaniu spadku popytu na rynku krajowym. Ten ostatni czynnik będzie jednak nadal obciążać gospodarkę. Wartość wydatków konsumpcyjnych będzie niska głównie z powodu wysokiego bezrobocia i spadku siły nabywczej ludności. Sytuację pogarsza zmniejszenie liczby inwestycji, spowodowane brakiem źródeł finansowania i słabym popytem na nie.


W krótszej perspektywie gospodarka będzie podatna na zmienne nastroje inwestorów, związane z nadmiernym zadłużeniem i zagrożeniami, jakie niesie ze sobą słabość koalicji rządzącej. W ujęciu średnioterminowym, Włochy muszą nadal wdrażać reformę strukturalną, aby odzyskać zdolność rywalizacji z głównymi konkurentami na rynkach międzynarodowych. Korekta kosztu pracy, wciąż niewystarczająca w porównaniu z działaniami podjętymi w Hiszpanii i Portugalii, to punkt wyjścia dla odzyskania konkurencyjności na rynkach międzynarodowych – stwierdził Andrea Pignagnoli, analityk ekonomiczny Euler Hermes Italia.


Opóźnienia płatnicze firm

Ryzyko związane z transakcjami handlowymi na rynku krajowym pozostanie bardzo wysokie w większości sektorów marek „Made in Italy” do końca roku 2013. Najbardziej cierpi na tym sektor towarowy, w którym liczba niespłaconych zobowiązań przekracza poziom sprzed kryzysu z 2007 roku i ze szczytowego okresu kryzysu z 2009 roku (odpowiednio o 59% i 47%).

Poważne problemy występują także w sektorze energetycznym i paliwowym, ze względu na niskie marże i wysokie wymagania w zakresie płynności. Oznaki częściowego ożywienia widać w branży tekstylnej. Niektóre jej segmenty zyskały pozycję w sektorze produktów luksusowych i rozszerzyły działalność poza Europę. Zarówno wskaźniki gospodarcze, jak i analiza okresu poprzedzającego kryzys wskazują na stałą poprawę sytuacji. Poprawiają się także wskaźniki dla branży motoryzacyjnej, spożywczej i papierniczej na rynku krajowym.

Branża spożywcza, będąca z definicji sektorem niecyklicznym, a przy tym jednym z motorów napędowych „Made in Italy”, wykazuje oznaki poprawy w zakresie dynamiki płatności – stwierdził Massimo Reale, dyrektor ds. ubezpieczeń ryzyka Euler Hermes Italia. – Ostrożniejsze zarządzanie środkami pieniężnymi po wdrożeniu dyrektywy 62 o warunkach płatności pozytywnie przekłada się na trendy w poszczególnych sektorach, wzrosła także racjonalizacja sieci dystrybucjiszczególnie szerokiej dystrybucji i hurtu. Przykładem dobrych wyników osiąganych przez branżę papierniczą są segmenty: chusteczek, wykorzystujący efekt koła zamachowego wytworzony przez eksport, oraz specjalistycznych wyrobów papierniczych, nadal stanowiących ważną niszę. W sektorze motoryzacyjnym, mimo spadku liczby rejestracji nowych pojazdów, rynek oryginalnych i zapasowych części samochodowych jest stabilny.

Jeśli chodzi o sytuację w poszczególnych regionach, liczba zaległości płatniczych w 14 z nich spadła poniżej poziomu z 2007 roku. Obawy budzi jednak ich skala we wrześniu 2013 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012. W Latium kwota zobowiązań podwoiła się z powodu trudności w sektorach usług i budowlanym. We Friuli i Umbrii wzrost przekroczył 50%, natomiast w Lombardii, motorze włoskiej gospodarki, wzrost w ostatnich dziewięciu miesiącach wyniósł 19%.


Raport Zaległości Płatniczych Euler Hermes to cokwartalne badanie trendów płatniczych przeprowadzane wśród przedsiębiorców włoskich. Analizy regionalne są sporządzane w podziale na sektory, w oparciu o codzienny monitoring płatności rejestrowanych w bazie danych Euler Hermes, która obejmuje 450 tys. włoskich nabywców..


Opiera się na dwóch ważnych wskaźnikach – częstotliwości występowania (liczbie) oraz dotkliwości (średniej kwocie) niezapłaconych należności, jest więc też przydatnym źródłem statystyk i porównań z sytuacją sprzed kryzysu w 2007 r.

 


Trendy w zaległościach płatniczych przedsiębiorstw włoskich (dla pierwszych 9 miesięcy 2013 roku​).

 

nalezn_wloskichfirm.png