2013 kolejnym rokiem dobrych wyników finansowych Euler Hermes

05.03.2014
 

  • Rekordowy poziom przychodów za cały rok wynoszący 2,5 mld € oznacza wzrost o 5,0% przy zastosowaniu stałych kursów wymiany walut (+3,7% przy zastosowaniu bieżących kursów wymiany walut)
  • Wysoki dochód z działalności operacyjnej na poziomie 458,6 mln €, tj. wyższy o 6,2%, stanowi znakomity wynik, biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą
  • Wzrost dochodu netto o 2,7% do poziomu 313,7 mln €
  • Proponowana dywidenda w wysokości 4,2 € za akcję, co stanowi wzrost o 5%
W 2013 roku Euler Hermes wzmocnił swoją wiodącą pozycję w branży i osiągnął rekordowe przychody,” mówi Wilfried Verstraete, Prezes Zarządu Euler Hermes. „Zgodnie z przewidywaniami, motorami wzrostu były rynki rozwijające się oraz międzynarodowy segment działalności firmy, jak również oferta nowych produktów. Dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem we wszystkich regionach, możliwe było osiągnięcie wysokiego poziomu dochodu z działalności operacyjnej. Jesteśmy przekonani, że po niemal sześciu latach kryzysu i niepewności gospodarczej zaczynają pojawiać się możliwości dalszego wzrostu. Kontynuujemy wzmacnianie gamy produktów, kanałów dystrybucji oraz obecności w skali międzynarodowej, aby być w stanie sprostać rosnącemu popytowi na usługi ubezpieczenia kredytu handlowego.”
 
I. Wyniki za rok 2013
 
wyniki_2013.JPG

Wysokość kapitału własnego zwiększyła się o 116,7 mln €, przy czym kwota 313,7 mln € dodatniego dochodu netto została w części skompensowana wypłatą dywidend w łącznej kwocie 176,0 mln €, która została dokonana w maju 2013, a także przeszacowaniem portfela inwestycyjnego ze skutkiem ujemnym w wysokości 29,2 mln € na skutek niedawnego wzrostu stóp procentowych.
 
B. Obroty
Przychody, których wysokość wyniosła 2.486 mln €, zwiększyły się o 3,7% w porównaniu z poprzedzającym rokiem, natomiast bez uwzględnienia zmian kursów wymiany walut (FX) wzrost wyniósł  5%.
 
obroty_2013.JPG
Choć wzrost obrotów na rynkach pozaeuropejskich uległ pewnemu spowolnieniu (12% przy zastosowaniu stałych kursów wymiany walut w stosunku do 18% przy zastosowaniu stałych kursów wymiany walut w 2012), widoczna zaczęła być poprawa w zakresie wzrostu w Europie, której motorem była nie tylko współpraca joint-venture Solunion z MAPFRE, lecz także wyniki na rynku niemieckim, włoskim oraz w krajach wschodnioeuropejskich.
Międzynarodowy segment działalności był nadal bardzo silny (wzrost przychodu ze składek o 38%), lecz wzrost zwiększył się także w innych segmentach działalności: gwarancje ubezpieczeniowe, zabezpiecznie finansowania handlu  oraz ubezpieczenia typu excess of loss (XoL).
 
C. Dochód z działalności operacyjnej
Dochód z działalności operacyjnej kształtował się na bardzo dobrym poziomie 458,6 mln € i wzrósł o 6,2% w porównaniu z rokiem 2012.
Wynoszący 50,5% wskaźnik szkodowości netto był na poziomie o 1,2 punktu poniżej ubiegłego roku; powodem było właściwe zarządzanie ryzykiem, które umożliwiło osiągnięcie niższej szkodowości mimo wzrostu wolumenów działalności oraz utrzymującego się na rynkach europejskich wysokiego poziomu niewypłacalności.
Podczas gdy wskaźnik kosztowy brutto uległ w 2013 znów uległ poprawie o 0,4 punktu, wskaźnik kosztowy netto zwiększył się o 1,9 punktu w stosunku do 2012 roku, gdy zaksięgowano większość pozostałego dodatniego rozliczenia prowizji reasekuracyjnej dotyczącej  poprzednich lat.
Zespolony wskaźnik netto jest nieco wyższy niż w ubiegłym roku i wynosi 75,3% (dla porównania, rok wcześniej wyniósł 74,6%), jednak na skutek wzrostu przychodów wynik techniczny netto zwiększył się o 13,9 mln € do poziomu 345,3 mln €.
Niższe średnie rentowności obligacji, w połączeniu z niższym poziomem zrealizowanych zysków z działalności inwestycyjnej, doprowadziły do spadku dochodu netto z działalności inwestycyjnej o 22,9 mln € do poziomu 86,2 mln €.
Jednakże zmniejszoną wysokość zrealizowanych zysków z działalności inwestycyjnej rekompensuje nadzwyczajny zysk w wysokości 37 mln €, związany z wniesieniem jednostek Euler Hermes z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej do joint-venture Solunion.
 
D. Portfel inwestycyjny
Na koniec 2013 roku, wartość rynkowa portfela inwestycyjnego Grupy zmalała o 71 mln € w porównaniu ze stanem na koniec roku 2012, do poziomu 4.163 mln €. Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zostały zrównoważone przez wypłatę dywidend w wysokości 176 mln €, przeszacowanie wartości portfela obligacji w związku ze wzrostem stóp procentowych, a także negatywne wahania kursów wymiany walut w stosunku do waluty euro.
 
E. Dochód netto
Dochód netto sięgnął 313,7 mln € i wzrósł o 2,7% w porównaniu z 2012 rokiem. Zrealizowane zyski związane z wniesieniem jednostek do Solunion zostały częściowo zrównoważone przez wyższe podatki.
 
F. Dywidendy
Na podstawie wyniku netto w wysokości 7,12 € na akcję, Zarząd Euler Hermes zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 4,20 € za akcję, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z wypłaconym w ubiegłym roku 4,00 € za akcję, oraz oznacza współczynnik wypłaty na poziomie 61%.
 
G. Prognoza
Po tym, jak w 2013 roku odnotowano spadek wzrostu światowego PKB do poziomu +2,3% – stanowiącego najwolniejsze tempo wzrostu od 2009 roku – w 2014 wzrost tego wskaźnika powinien powrócić na właściwe tory i przewidywany jest na poziomie +3,1%. Ta skromna poprawa powinna oznaczać dla Euler Hermes kolejny rok wzrostu oraz umożliwić spółce głębszą penetrację nowych rynków i segmentów. Jednakże szacuje się, że liczba jednostek niewypłacalnych utrzyma się na wysokim poziomie. Firma zamierza wykorzystywać zarówno swoją umiejętność wykazywania elastyczności, jak i stabilność w warunkach charakteryzujących się chwiejnością, a także koncentrować się jednocześnie na pomocy klientom w bezpiecznym prowadzeniu działalności oraz skutecznym zarządzaniu ich ryzykiem.

II. Wyniki za czwarty kwartał 2013
 
wyniki_IV2013.JPG
 
Informacje finansowe oraz inne dane objęte obowiązującymi regulacjami dostępne są na stronie internetowej Euler Hermes pod adresem http://www.eulerhermes.com/finance/
Sekcja dotycząca dokumentacji finansowej obejmuje komunikat dla prasy, skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także przeznaczoną dla analityków prezentację wyników za pełny rok.
 
We wtorek 13 lutego 2014, Zarząd Grupy Euler Hermes (ELE.PA), będącej światowym liderem sektora ubezpieczeń kredytów oraz w obszarach gwarancji ochrony finansowej, poręczeń oraz windykacji należności, przedstawił Radzie Nadzorczej Euler Hermes skonsolidowane wyniki według stanu na 31 grudnia 2013. Wyniki zostały zweryfikowane przez audytora zewnętrznego oraz Komisję Audytu.

 

 

*****

 

Kontakt dla mediów:
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830
e-mail: grzegorz.blachnio@eulerhermes.com