Uproszczone wezwanie do sprzedaży akcji Euler Hermes

27.11.2017
 
Nie do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Australii, Afryce Południowej lub Włoszech. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty zakupu papierów wartościowych.
 
 
PARYŻ – 27 Listopada 2017
 
W dniu 26 listopada 2017 r.  została zwołana Rada Nadzorcza Euler Hermes w celu dokonania przeglądu oferty uproszczonego wezwania do sprzedaży (nazywanej dalej "Ofertą"), którą Allianz, akcjonariusz większościowy, zamierza złożyć po cenie 122 euro za akcję Euler Hermes.

Rada Nadzorcza podczas swojego posiedzenia z zadowoleniem przyjęła zasady oferty Allianz. Jak zauważono:
 
  • cena zaproponowana przez Allianz zapewni płynność finansową akcjonariuszom mniejszościowym zgodnie z warunkami oznaczającymi premię w wysokości 20,7% powyżej ostatniej ceny zamknięcia Euler Hermes  oraz 22,9%, 22,2% i 30,8% powyżej średniego kursu z okresu trzech, sześciu i dwunastu miesięcy , a także przekracza ceny docelowe analityków zajmujących się wyceną spółki;
  • Allianz zapewnił już sobie zakup 11,34% kapitału zakładowego Euler Hermes po tej samej cenie wynoszącej 122 euro za akcję Euler Hermes w drodze umów zakupu udziałów zawartych w dniu 24 listopada 2017 roku;
  • Oferta nie wpłynie na skład Rady Nadzorczej Euler Hermes ani na jej strategię i model działania poza zwykłym tokiem działań biznesowych.
 
Rada Nadzorcza Euler Hermes w drodze jednogłośnego głosowania niezależnych członków postanowiła powołać Finexsi, reprezentowaną przez Oliviera Péronneta, jako niezależnego eksperta, w celu sporządzenia sprawozdania dotyczącego warunków finansowych Oferty i przymusowego wykupu, do jakiego może dojść zgodnie z artykułem 261-1 i nast. Regulaminu Ogólnego „Autorité des marchés financiers” AMF (przyp. - regulator rynku finansowego we Francji, gdzie notowany jest Euler Hermes).
 
Ponadto Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu ad hoc komitetu składającego się z trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zadaniem podkomitetu będzie monitorowanie misji niezależnego eksperta oraz wydawanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie Oferty.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z raportem niezależnego eksperta i rekomendacją wydaną przez komitet ad hoc, odbędzie ponowne posiedzenie w celu wydania formalnej opinii ("avis motivé") w sprawie Oferty. Taka formalna opinia mogłaby zostać wydana w ostatnich dniach grudnia 2017 r.
 
Euler Hermes zorganizował konferencję telefoniczną na temat Oferty dla analityków o godzinie 10.00 w Paryżu.
 
Zastrzeżenie:
 
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty zakupu papierów wartościowych. Oferta zostanie złożona wyłącznie na podstawie dokumentacji ofertowej, która będzie zawierała pełne warunki oferty. Dokumentacja oferty zostanie poddana przeglądowi przez AMF, a oferta zostanie otwarta dopiero po zatwierdzeniu jej przez AMF. Wszelkie decyzje dotyczące oferty należy podejmować wyłącznie na podstawie informacji zawartych w takiej dokumentacji oferty.
 
Niniejsza informacja  prasowa została przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego, oferty i jej przyjęcia mogą podlegać szczególnym przepisom lub ograniczeniom w niektórych krajach. Oferta nie jest skierowana do osób podlegających takim ograniczeniom, ani bezpośrednio, ani pośrednio, i nie może być w żaden sposób przyjęta z kraju, w którym oferta podlegałaby takim ograniczeniom. W związku z tym osoby będące w posiadaniu niniejszego komunikatu prasowego będą powinny sprawdzić ewentualne ograniczenia lokalne i stosować się do nich.
 
Euler Hermes wyklucza wszelką odpowiedzialność w przypadku jakiegokolwiek naruszenia obowiązujących ograniczeń prawnych przez jakąkolwiek osobę.
 
 
 

***********


Kontakt dla mediów:

Euler Hermes
Grzegorz Błachnio
tel. 601-056-830
e-mail:
grzegorz.blachnio@eulerhermes.com
multiAN PR
Artur Niewrzędowski
tel. 509-433-874
e-mail: 
artur.niewrzedowski@multian.pl
 

***********
 
 
Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.900 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2016 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2016 roku 883 mld €.. 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes


***********


W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.