Wyniki Euler Hermes za rok 2016

14.03.2017
Wysoka wydajność działalności utrzymana: dobre wyniki i współczynnik wypłacalności, stabilna dywidenda

 
  • Przychód w wysokości 2.570 mln €, stabilny przy zastosowaniu stałych kursów wymiany i stałego zakresu
  • Wskaźnik zespolony netto na poziomie 79,8%
  • Dochód operacyjny w wysokości 373 mln €
  • Dochód netto na poziomie 287 mln €
  • Dobry współczynnik wypłacalności na poziomie 166%
  • Brak zmian w zakresie proponowanej dywidendy: 4,68 € za akcję

„W 2016 roku firmy borykały się z ospałą gospodarką światową, spowolnieniem w zakresie wolumenów sprzedaży oraz konkurencją cenową. Co więcej, wzrostowi zagrażała niepewność polityczna oraz szereg nieprzewidzianych zdarzeń. W tak niepewnych okolicznościach, Euler Hermes uzyskał dobre wyniki i wskaźnik zespolony netto na poziomie 79,8%,” mówi Wilfried Verstraete, prezes zarządu Euler Hermes. „Wywiązaliśmy się z podjętego zobowiązania dotyczącego zapewnienia zyskowności poprzez aktywne zarządzanie portfelami ubezpieczeniowymi firmy na całym świecie oraz korektę procedur akceptacji ryzyka ubezpiecziowego w celu odzwierciedlenia warunków na rynku. Dobre wyniki firmy stanowią solidną bazę, na której będziemy mogli rozwijać dalsze inicjatywy, które rozpoczęliśmy: tworzenie produktów specjalnych i innowacyjnych rozwiązań dystrybucyjnych (kanał cyfrowy/bankowy). Wszystkie te zmiany mają jeden wspólny cel: zapewniać coraz lepszą obsługę klientów, niezależnie od ich lokalizacji.”

I. Wyniki za rok 2016

A. Najważniejsze dane

wyniki_A.png

wyniki_A2.png
(1) Sprzedaż Bürgel stanowi wyjaśnienie spadku przychodu z działalności usługowej o 39,1 mln € w okresie dwunastu miesięcy 2016 w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku.

B. Obroty

Obroty, których wysokość na koniec grudnia wyniosła 2 569,9 mln €, zmniejszyły się o -2,6% w porównaniu z danymi opublikowanymi w roku poprzednim. Sprzedaż firmy Bürgel, odnośnie której umowę zawarto w lutym 2016 ze skutkiem od 1 stycznia, odpowiada za większą część tego spadku (39,1 mln € przychodu z działalności usługowej); zaobserwowano również negatywny wpływ zmian kursów walut. Przy zastosowaniu stałego zakresu oraz stałych kursów walut, wartość obrotów wzrosła o +0,3% w porównaniu z wynikiem odnotowanym w roku poprzedzającym; wysokość składki zarobionej zmalała o -0,2%, podczas gdy przychód z działalności usługowej zachował dynamiczne tempo wzrostu wynoszące +2,9%.

wyniki_B.png
Wkład poszczególnych obszarów: po eliminacji wpływów wewnątrzregionalnych oraz przed eliminacją wpływów między regionami
(1) Przy stałych kursach wymiany walut oraz zakresie. Dla celów porównawczych, opublikowane dane za 2015 rok zostały przeliczone dla uwzględnienia następujących zmian zakresu: a) od stycznia 2016, jednostki zajmujące się windykacją włączone są do poszczególnych regionów w celu wspomagania synergii biznesowych; b) jednostki Bürgel w Niemczech zostały sprzedane ze skutkiem wstecznym od stycznia 2016 roku.
(2) Jednostki korporacyjne + eliminacje wpływów między regionami


Europa nadal walczyła o wzrost, borykając się z silną presją w zakresie stawek oraz brakiem wsparcia ze strony wzrostu ubezpieczonych wolumenów. Wyjątkiem była Francja, gdzie odnotowano wzrost obrotów o +3,1%, którego motorem były nowe produkty oraz niewielki wzrost ubezpieczonych wolumenów. Na rynkach niedojrzałych wystąpiło spowolnienie – w regionie Azji-Pacyfiku wystąpił wzrost o +4,1% przy zastosowaniu stałych kursów wymiany, w odróżnieniu od dwucyfrowych wartości osiąganych w przeszłości; w innych krajach wschodzących, w związku z realizacją od ubiegłego roku planów działania w związku z ryzykiem, wystąpiły spadki (Kraje Zatoki Perskiej, Turcja i Brazylia).

C. Dochód z działalności operacyjnej

Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 373,3 mln €, co oznacza spadek o 10,5% w ujęciu rocznym. Wynik techniczny netto nie uległ zmianie, jednak dochód z inwestycji netto gwałtownie zmalał.

Wskaźnik zespolony netto utrzymał się na poziomie poniżej 80% - dokładnie 79,8%, i był nieco niższy w porównaniu z rokiem poprzednim(-0,3 punktu). Wzrost w zakresie wskaźnika kosztowego netto zrekompensowała poprawa wskaźnika szkodowości netto.

Wskaźnik szkodowości netto wyniósł na koniec roku 52,2% i był o 1,1 punktu niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego. Euler Hermes odnotował znaczącą poprawę w zakresie najczęściej występujących szkód, a wskaźnik szkodowości netto w ostatnim kwartale 2016 roku powrócił do poziomu najniższego od czasu trzeciego kwartału 2015.

Wskaźnik kosztowy netto, którego wysokość wyniosła 27,6% na koniec 2016 roku, był wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy osiągnął poziom 26,8%, ponieważ koszty – w szczególności wydatki związane zasobami ludzkimi – rosną szybciej niż składki. Tendencję tę powinny odwrócić realizowane inicjatywy restrukturyzacyjne.

Dochód netto z działalności inwestycyjnej wyniósł na koniec grudnia 75,3 mln €; dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 116,3 mln €. Spadek wynika z niskich zysków z działalności reinwestycyjnej, niższych zysków z tytułu zmian kursów walut oraz niższych zrealizowanych zysków z portfela finansowego.

Dochód z działalności operacyjnej za 2016 rok uwzględnia kwotę 38,0 mln € kosztów (przed opodatkowaniem) działań restrukturyzacyjnych, odnotowaną na koniec września, gdy poinformowano o wdrożeniu programu zwolnień dobrowolnych. Koszt ten zrekompensowały zyski zrealizowane w związku ze sprzedażą dwóch spółek informacyjnych – Brügel oraz Graydon (35,1 mln € przed opodatkowaniem).


D. Dochód netto i dywidenda

Dochód netto wyniósł 287 mln € i był niższy od ubiegłorocznego o -5,1%, przy czym jego niewielki spadek jest w całości związany z wysokością dochodu z działalności finansowej – po nadzwyczajnym uwzględnieniu wyników roku 2015 w tej pozycji. Na podstawie wyniku netto na poziomie 6,70 € za akcję, Zarząd Euler Hermes zaproponuje stabilną dywidendę w wysokości 4,68 € za akcję. Odpowiada to współczynnikowi wypłaty na poziomie 68,5%.


E. Portfel inwestycyjny

Wartość rynkowa portfela inwestycyjnego Grupy, która na koniec grudnia 2016 wynosiła 4.525 mln €, zmalała o 93 mln € w porównaniu z końcem 2015 roku, głównie na skutek wykupu udziałów w maju 2016.


F. Współczynnik wypłacalności

Opublikowany współczynnik wypłacalności Grupy Euler Hermes, Solvency II, wyniósł na koniec grudnia 166%. Wzrósł w stosunku do poziomu pro-forma 162% w grudniu 2015, po uwzględnieniu transakcji wykupu udziałów w maju 2016 roku.


G. Prognoza

Prognoza gospodarcza na 2017 rok jest wciąż niepewna: coraz bardziej protekcjonistyczne polityki w zakresie handlu, utrzymująca się presja w zakresie cen oraz obiecywana poprawa sytuacji będą w dużej mierze zależne od zmiany polityki USA oraz odporności Chin i Europy. Co więcej, przewidywane jest ustanie tendencji spadkowej w zakresie liczby upadłości firm na całym świecie.
Euler Hermes będzie kontynuować realizację stabilnych praktyk zawierania umów ubezpieczenia oraz oszczędności w zakresie kosztów, które w 2016 roku ponownie stanowiły podstawę powodzenia modelu biznesowego firmy i umożliwiły osiągnięcie wskaźnika zespolonego netto na poziomie poniżej 80%. Jednocześnie Euler Hermes zamierza przyspieszyć działania związane z wdrażaniem nowych produktów, nowych usług oraz digitalizacją, aby stale poprawiać zadowolenie klientów.

wyniki_G.png

GLOSARIUSZ

Wskaźnik kosztowy lub wskaźnik wydatków: koszty pozyskania umów, wydatki administracyjne oraz marża z działalności usługowej, jako część składki zarobionej. Marża z działalności usługowej odpowiada przychodom z tytułu działalności usługowej pomniejszonym o inny zwykły dochód i wydatki z tytułu działalności operacyjnej. Może być wskaźnikiem „brutto”, tj. przed uwzględnieniem reasekuracji, lub wskaźnikiem „netto”, tj. z uwzględnieniem prowizji z tytułu działalności reasekuracyjnej.
Wskaźnik szkodowości: koszty szkód ze wszystkich lat przypisania, jako część składki zarobionej. Może być wskaźnikiem „brutto”, tj. przed uwzględnieniem reasekuracji, lub wskaźnikiem „netto”, obejmującym część przypisaną reasekuratorom.
Wskaźnik zespolony: suma wskaźnika kosztowego i wskaźnika szkodowości.


***


Kontakt dla mediów:
 
 
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830
 
 
Artur Niewrzędowski
MultiAN
tel. 509-433-874

***
 
Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2015 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2015 roku 890 mld €. 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes

***

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.