Wyniki Euler Hermes za pierwsze dziewięć miesięcy 2016: decydujący krok w stronę transformacji działalności

14.12.2016
 

  • Przychód w wysokości 1.930 mln €, stabilny przy zastosowaniu stałych kursów wymiany i stałego zakresu.
  • Wskaźnik zespolony netto na poziomie 79,7%.
  • Dochód operacyjny w wysokości 292 mln €, z uwzględnieniem kosztów restrukturyzacji na poziomie 37 mln €.
  • Dochód netto w wysokości 226 mln €, na ubiegłorocznym poziomie.

„W czasie utrzymującego się w światowej gospodarce klimatu zmienności i niskiego wzrostu, udało nam się utrzymać wskaźnik zespolony netto na poziomie poniżej 80%, mimo trwającej na naszych głównych rynkach europejskich presji dotyczącej wysokości składek” mówi Wilfried Verstraete, prezes zarządu Euler Hermes. „Tak stabilne wyniki w dużej mierze wynikają ze stabilnych praktyk w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego , lecz także zaangażowania w opracowanie nowych produktów i usług w celu dostosowania się do zmieniających się potrzeb klientów. Niedawno podano informację o rozpoczęciu pierwszej współpracy na arenie cyfrowej, a klienci odczują również owoce naszego programu transformacji działalności ‘Accelerate’, którego celem jest świadczenie najwyższej jakości obsługi klienta.”

I. Wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy 2016 roku

A. Najważniejsze dane*
EH_wyniki_2016_a.png 
EH_wyniki_2016_b.png 
 
* wyniki nie zweryfikowane
(1) Sprzedaż Bürgel stanowi wyjaśnienie spadku przychodu z działalności usługowej o 28,2 mln € w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku.


B. Obroty 

Obroty, których wysokość na koniec września wyniosła 1.929,5 mln €, zmniejszyły się o -2,8% w porównaniu z danymi opublikowanymi za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 roku. Sprzedaż firmy Bürgel, odnośnie której umowę zawarto w lutym 2016 ze skutkiem od 1 stycznia, odpowiada za większą część tego spadku (28,8 mln € przychodu z działalności usługowej); zaobserwowano również negatywny wpływ zmian kursów walut. Przy zastosowaniu stałego zakresu oraz stałych kursów walut, wartość obrotów wzrosła o +0,1% w porównaniu z wynikiem odnotowanym we wrześniu ubiegłego roku; wysokość składki zarobionej zmalała o 0,5%, podczas gdy przychód z działalności usługowej zachował dynamiczne tempo wzrostu wynoszące +3,5%.

EH_wyniki_2016_c.png 
 
Wkład poszczególnych obszarów: po eliminacji wpływów wewnątrzregionalnych oraz przed eliminacją wpływów między regionami
(1) Przy stałych kursach wymiany walut oraz zakresie. Dla celów porównawczych, opublikowane dane za 2015 rok zostały przeliczone dla uwzględnienia następujących zmian zakresu: a) od stycznia 2016, jednostki zajmujące się windykacją włączone są do poszczególnych regionów w celu wspomagania synergii biznesowych; b) jednostki Bürgel w Niemczech zostały sprzedane ze skutkiem wstecznym od stycznia 2016 roku.
(2) Jednostki korporacyjne + eliminacje wpływów między regionami


Francja, już w drugim kwartale z rzędu, odnotowała dodatnią wartość wzrostu, region państw Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki utrzymał się na ścieżce stabilnego wzrostu, podczas gdy w Azji i regionie Ameryk odnotowano spowolnienie, będące skutkiem wdrożonych planów działania dotyczących ryzyka i działalności komercyjnej. Region Niemiec, Austrii i Szwajcarii, jak również Europy Północnej, ponownie odnotowały ujemną wartość wzrostu wynikającą z presji w zakresie wysokości stawek składek.

C. Dochód z działalności operacyjnej

Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 291,5 mln €, co oznacza spadek o 10,4% w ujęciu rocznym.

Wskaźnik szkodowości netto na koniec września sięgnął 52,7% i wzrósł o 1,6 punktu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jednak w samym trzecim kwartale 2016 roku zmalał do 51,5%, co było najniższą kwartalną wartością od drugiego kwartału 2015.

Wskaźnik kosztowy netto, którego wysokość wyniosła 27,0%, był niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (27,3%), co zasadniczo wynikało z poprawy wysokości marży z działalności usługowej.

Dochód netto z działalności inwestycyjnej wyniósł na koniec września 67,2 mln €; dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 79,4 mln €. Spadek wynika z niskich zysków z działalności reinwestycyjnej oraz niższych zysków z tytułu zmian kursów walut.

Grupa podjęła decyzję o realizacji w niektórych krajach europejskich planów restrukturyzacyjnych, których celem jest redukcja zatrudnienia o ok. 300 etatów, a których pełne wdrożenie ma mieć miejsce od 2019 roku. Całkowita wysokość oszczędności po pełnym wdrożeniu planów powinna wynosić od 32 do 35 mln €, uwzględniając oszczędności nie związane z wydatkami dotyczącymi zasobów ludzkich. Uwolnione zasoby pozwolą na dalsze inwestycje w rozwój międzynarodowy i rozwój produktów, jak również w cyfryzację. Powinny również zrekompensować przewidywany spadek dochodu z działalności inwestycyjnej.
Jednorazowe koszty restrukturyzacyjne, odnotowane na koniec września, w wysokości 37 mln € przed opodatkowaniem, rekompensują zyski zrealizowane ze sprzedaży dwóch spółek informacyjnych – Bürgel i Graydon (35 mln € przed opodatkowaniem).

D. Dochód netto

Dochód netto wyniósł 225,9 mln euro i był na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (226,8 mln €).

E. Portfel inwestycyjny

Wartość rynkowa portfela inwestycyjnego Grupy, która na koniec września wynosiła 4.450 mln €, zmalała o 168 mln € w porównaniu z końcem 2015 roku, głównie na skutek wykupu akcji w maju 2016.

F. Współczynnik wypłacalności

Opublikowany współczynnik wypłacalności, Solvency II, wyniósł na koniec czerwca 165%. Kolejna publikacja przez Grupę informacji dotyczących wypłacalności będzie miała miejsce wraz z wynikami za pełny 2016 rok.

G. Prognoza

Ostatnio obserwowana  tendencja w zakresie szkód uspakaja się. Po kilku kwartałach systematycznego spadku, Euler Hermes ustabilizował poziom ekspozycji kredytowej. Firma prowadzi baczną obserwację pod kątem jakichkolwiek oznak, które wymagałyby dostosowania praktyk w zakresie działalności komercyjnej oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Wraz z wdrożeniem w dojrzałych krajach europejskich środków zwiększających efektywność, które pozwolą na uwolnienie zasobów pozwalających na dokonanie koniecznych inwestycji w technologie cyfrowe, Grupa zrobiła kolejny krok w programie transformacji działalności. Wszystkie podejmowane działania potwierdzają zdolność firmy do zmian, przy jednoczesnym zachowaniu zyskowności.

II. Wyniki za trzeci kwartał 2016
EH_wyniki_2016_d.png 

GLOSARIUSZ

Wskaźnik kosztowy lub wskaźnik wydatków: koszty pozyskania umów, wydatki administracyjne oraz marża z działalności usługowej, jako część składki zarobionej. Marża z działalności usługowej odpowiada przychodom z tytułu działalności usługowej pomniejszonym o inny zwykły dochód i wydatki z tytułu działalności operacyjnej. Może być wskaźnikiem „brutto”, tj. przed uwzględnieniem reasekuracji, lub wskaźnikiem „netto”, tj. z uwzględnieniem prowizji z tytułu działalności reasekuracyjnej.

Wskaźnik szkodowości: koszty szkód ze wszystkich lat przypisania, jako część składki zarobionej. Może być wskaźnikiem „brutto”, tj. przed uwzględnieniem reasekuracji, lub wskaźnikiem „netto”, obejmującym część przypisaną reasekuratorom.

Wskaźnik łączny (zespolony): suma wskaźnika kosztowego i wskaźnika szkodowości.***

Informacje finansowe i regulacyjne są dostępne na stronie internetowej Euler Hermes: http://www.eulerhermes.com/finance/
Zakładka z dokumentami finansowymi obejmuje informacje prasowe, skonsolidowane sprawozdania finansowe i prezentację wyników kwartalnych analitykom.
We wtorek, 8 listopada 2016 roku Zarząd Grupy Euler Hermes (ELE.PA), światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń kredytów oraz w zakresie gwarancji, poręczeń i windykacji, przedstawił Radzie Nadzorczej Euler Hermes skonsolidowane wyniki na dzień 30 września 2016 roku. Księgi zostały poddane przeglądowi przez Komisję Audytu. 

 
***

 
Kontakt:
Dyrektor ds. Finansów i Relacji Inwestorskich
Grupy Euler Hermes
Etienne Defraigne +33 (0)1 84 11 39 19
mailto:etienne.defraigne@eulerhermes.com

Euler Hermes Group Media Relations 
Remi Calvet +33(0)1 84 11 61 41
mailto:remi.calvet@eulerhermes.com


***


Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.400 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2015 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2015 roku 890 mld €. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes


Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych,  oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.