Raport Euler Hermes: Zaległości płatnicze firm włoskich

22.03.2016

Średnia wartość zaległej płatności we Włoszech zmniejszyła się i wynosiła 17.000 euro. Spadła także średnia wartość windykowanych we Włoszech należności polskich eksporterów, ale wzrosła ich liczba.

 

  • W 2015 roku współczynnik obiegu należności w dniach (DSO – days sales outstanding – średni okres, po jakim sprzedający realnie uzyskuje swoje należności) uległ skróceniu o jeden dzień, ale utrzymał się na wysokim poziomie – wyniósł średnio 95 dni. W 2016 roku spodziewane jest jego skrócenie o kolejny dzień.
  • Łączna kwota przeterminowanych należności zmniejszyła się o 16%
  • Średnia wartość należności niespłaconej należności spadła o 19% do kwoty 17.000 EUR. Poprawa jest bardziej widoczna w przypadku należności krajowych (-22%) niż tych związanych z eksportem (-9%).
  • Liczba upadłych przedsiębiorstw zmniejszyła się w 2015r. o -6% po siedmiu kolejnych latach wzrostów. Pomimo dalszego prognozowanego spadku (-6% w 2016 r. i -7% w 2017 r.), w roku 2016 oczekiwać można upadłości 13.800 przedsiębiorstw, co stanowi ponad dwukrotnie większą liczbę przypadków w porównaniu do 2007 roku.
  • Rosnące znaczenie w polskim eksporcie do Włoch żywności i wyrobów przemysłu lekkiego - w ślad za tym spadek średniej wartość zlecenia na odzyskanie należności polskich eksporterów z Włoch, ale jednocześnie wzrost ich liczby o 18%.


Grupa Euler Hermes, światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności, zaprezentowała wyniki swego dorocznego flagowego Raportu dotyczącego niewypłacalności we Włoszech na rok 2016. Zawiera on analizę zachowań płatniczych włoskich firm, według regionu i sektora, z wykorzystaniem danych dotyczących codziennych wzajemnych płatności realizowanych przez 450.000 firm.


W 2015 roku włoski PKB wzrósł o +0,6%, wreszcie wychodząc z trzyletniej recesji”, powiedział Ludovic Subran, Główny Ekonomista Euler Hermes. „W 2016 roku spodziewany jest wzrost PKB na poziomie +1,1% – po raz pierwszy od 2010 roku powyżej 1%. Konsumpcja powinna pozostać głównym czynnikiem wzrostu w roku 2016, stanowiąc 0,7% całkowitego wzrostu PKB. Wyniki inwestycyjne mają wzrosnąć dwukrotnie w ciągu roku (+1,3%, po +0,5% w 2015 roku, stanowiąc 0,2% wzrostu PKB). Po najlepszym wyniku osiągniętym w 2011 roku eksport w roku 2016 powinien nadal rozwijać się dynamicznie (+3,1%, po +3,9% w 2015 roku). Jednak eksport netto będzie wywierać negatywny wpływ na wzrost (-0,2%) w miarę zwiększenia importu. W 2016 roku Włochy mogą skorzystać ze stabilnego przyrostu eksportu na poziomie 20 mld EUR po podobnym wyniku +20 mld EUR osiągniętym w 2015 r. Spodziewane obroty przedsiębiorstw mają ulec zwiększeniu o +1%, a marże powinny zyskać +0,1% w wyniku ustabilizowania się kursu euro i cen ropy naftowej.


Raport zaległości płatnicze firm włoskich.png

W związku z poprawą warunków ekonomicznych we Włoszech w 2015 roku Grupa Euler Hermes przeanalizowała cykl wzajemnych płatności: od liczby dni pozostałych do przeterminowania należności po przypadki braku spłaty i upadłości. Wskaźniki poprawiły się nieznacznie, a więc powrót do poziomu sprzed kryzysu zajmie więcej czasu.


Po pierwsze, w 2015 roku wskaźnik DSO wreszcie spadł poniżej poziomu 100 dni – do 95 dni. W 2016 roku spodziewane jest jego dalsze skrócenie średnio do 94 dni, co nadal stanowi słaby wynik w odniesieniu do porównywalnych państw europejskich oraz wymagań dyrektywy Unii Europejskiej przewidującej spłatę należności w ciągu 60 dni. W branżach rolno-spożywczej i motoryzacyjnej odnotowano krótsze niż średnie terminy płatności.


Po drugie, poziom przeterminowanych należności również spadł o -16% między innymi w sektorze usług, sprzętu gospodarstwa domowego oraz maszyn i urządzeń. Grupa Euler Hermes opracowała unikalny wskaźnik oparty na przeterminowanych należnościach zwany wskaźnikiem zachowań płatniczych (PBI – Payment Behaviour Index), który jest skorelowany z około 75% PKB. Wskaźnik ten jest obecnie stosowany w prognozowaniu PKB przedsiębiorstw. W I kwartale 2016 r. PBI wskazywał kwartalny wzrost PKB na poziomie +0,3%.


Po trzecie, w 2015 roku zaobserwowano oznaki obniżenia wartości niespłaconych należności, których suma zmniejszyła się o -7%. Jeszcze wyraźniej pokazuje to średnia wartość pojedynczej zaległości płatniczej, która zmniejszyła się w 2015r. o -19% do poziomu 17.000 euro. Różne tempo tej zmiany w odniesieniu do zaległości krajowych i eksportowych wynika z pogarszających się warunków ekonomicznych na rynkach zagranicznych. Średnia wartość zaległości włoskich firm wobec klientów krajowych spadła o -22%; ale tylko o -9% w przypadku klientów zagranicznych (21.000 EUR). Branże tekstyliów, maszyn i urządzeń, środków chemicznych i usług osiągnęły najlepsze wyniki, natomiast sytuacja w sektorach budowlanym i rolno-spożywczym nadal jest nienajlepsza.płatnosci-italia2.jpg


Nierównomierna poprawa – luka kapitałowa na południu Włoch


W ujęciu regionalnym, włoski region Emilia Romagna odnotował najwyższy wzrost (+24%), a Trentino Alto Adige – największy spadek wartości zaległości płatniczych. Ryzyko braku spłaty jest nadal skoncentrowane w południowych Włoszech i na Wyspach, pochodzące stamtąd firmy odpowiadają za łącznie 30% niespłaconych należności. Luka kapitałowa między przedsiębiorstwami z południa i północy Włoch stale rośnie, przy wyraźnym wysokim wzroście ryzyka na południu. Branże rolno-spożywcza, handlu detalicznego i dystrybucji ropy naftowej w Kampanii, Kalabrii i na Sycylii odnotowały dwucyfrowy wzrost należności w 2015 roku.

Najnowszy trend pokazuje, że po siedmiu kolejnych latach wzrostów wreszcie odnotowano spadek liczby upadłości włoskich firm na poziomie 6% – do 14.681 przypadków w 2015 roku. Ta tendencja spadkowa powinna się utrzymać (-6% w 2016 roku i 7% w 2017 roku), powodując zmniejszenie liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw poniżej progu 14.000 do 13.800 przypadków. Pomimo tych pozytywnych informacji, w 2016 roku liczba upadłości nadal będzie 2,2 razy większa w porównaniu do poziomu sprzed kryzysu w 2007 roku.
„Zmniejszenie liczby upadłości oraz poprawa płynności na poziomie spółek stanowi odzwierciedlenie konsolidacji włoskich przedsiębiorstw, które coraz bardziej koncentrują się na pobliskich rynkach eksportowych i są mniej narażone na spowolnienie w krajach wschodzących. W 2016 roku spodziewane są lepsze wyniki, zarówno po stronie produkcji, jak i inwestycji. Sektor rolno-spożywczy będzie nadal wiódł prym, ale wyniki branży motoryzacyjnej, elektronicznej i chemikaliów będą równie dobre dzięki zwiększonemu popytowi wewnętrznemu. Ten pozytywny trend stymulować będą produkty wiodących marek (moda i najwyższej jakości wyposażenie), przyczyniając się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstw po wielu latach obniżania kosztów i redukcji zatrudnienia”, powiedział Massimo Reale, Dyrektor ds. Ryzyka w Euler Hermes Italia.


płatnosci-italia-cz-2.jpgPolski eksport do Włoch: mniejsza wartość średniego zadłużenia włoskich odbiorców, ale większa liczba zgłoszonych spraw

Polska w wymianie handlowej z Włochami notuje od lat ujemne saldo – więcej importujemy niż sprzedajemy na płw. Apenińskim. W 2015 roku dysproporcja ta zaczęła maleć – poprawa sytuacji we Włoszech zaowocowała wzrostem polskiego eksportu, zwłaszcza produktów spożywczych, wyrobów z gumy, plastiku i ceramiki. Ponadto eksportujemy do Włoch wyroby motoryzacyjne, metale i wyroby metalurgiczne (pochodna działalności w Polsce dużych włoskich inwestorów z tych branż).


- Najnowsze dane z GUS, wg. których w styczniu br. polski eksport rósł dynamiczniej niż import z Włoch, zwłaszcza za sprawa przemysłu spożywczego znajduje odzwierciedlenie na rynku należności handlowych i zleceń windykacyjnych. Euler Hermes notuje obecnie więcej zleceń (+18% porównując okres I-II 2016 vs. ten sam okres w 2015 r.), ale o mniejszej ich średniej wartości (średnie zlecenie ma obecnie wartość 29 tys. złotych wobec 41 tys. złotych przed rokiem), co potwierdza przesuwanie się spektrum polskiego eksportu do Włoch z wyrobów przemysłu metalurgicznego i chemicznego na wyroby spożywcze i przemysłu lekkiego – mówi Grzegorz Hylewicz, Dyrektor Windykacji w Euler Hermes. - Zlecenia z branży spożywczej nie są nigdy łatwe ze względu na wysoki procent wśród nich spraw spornych (kwestionowanie ilości i jakości dostaw). Ponadto pomimo spadku średniej wartości pojedynczego zlecenia na tym rynku, to suma odzyskiwanych przez Euler Hermes należności polskich eksporterów do Włoch wzrosła w 2015 roku aż o 89%.


*****
 


​Kontakt dla mediów:
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830
e-mail: grzegorz.blachnio@eulerhermes.com
 
Artur Niewrzędowski
MultiAN
tel. 509-433-874
e-mail: artur.niewrzedowski@multian.pl 
 
 
 ******
 
 
Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2014 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,5 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2014 roku 860 mld €. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.