Ratingi Euler Hermes

23.09.2014
Euler Hermes Reinsurance otrzymuje w ratingu ocenę 'AA-'; Perspektywy stabilne; Euler Hermes Europe otrzymuje ocenę 'A-1+' w ratingu krótkoterminowym
 
Euler Hermes Reinsurance otrzymuje w ratingu ocenę 'AA-'; Perspektywy stabilne; Euler
Hermes Europe otrzymuje ocenę 'A-1+' w ratingu krótkoterminowym
 
Aktualizacja badań

Euler Hermes Reinsurance w ratingu otrzymuje ocenę 'AA-'; Perspektywy stabilne; Euler Hermes Europe otrzymuje ocenę 'A-1+' w ratingu krótkoterminowym

Przegląd
 
• Uważamy, że Euler Hermes Reinsurance AG (EH Re), reasekurator podporządkowany francuskiej Grupy Euler Hermes, stanowi rdzeń swojej grupy macierzystej.
• Poprzez centralizację potrzeb w zakresie reasekuracji wszystkich podmiot ów prawnych Euler Hermes, ochrona reasekuracyjna EH Re jest dopasowana do globalnego zasięgu Grupy i jest to kluczowy aspekt w zakresie zarządzania ryzykiem w Euler Hermes.
• W ratingu długoterminowym EH Re otrzymuje od nas ocenę 'AA-', taką samą jak podstawowe podmioty zależne Euler Hermes.
• W ratingu krótkoterminowym Euler Hermes Europe, podstawowy podmiot zależny Euler Hermes, otrzymuje od nas ocenę 'A-1+'.
• Stabilne perspektywy dla Euler Hermes, w tym EH Re, odzwierciedlają widoki na przyszłość dla Allianz SE – posiadającego 68,2% udziałów w Euler Hermes oraz nasze przewidywania, że Euler Hermes pozostanie strategicznym podmiotem dla swojej spółki macierzystej.
 
Bieżąca ocena
22 września 2014 roku Standard & Poor's Ratings Services przyznał ocenę 'AA-', w zakresie siły kredytowej kontrahentów i siły finansowej ubezpieczyciela, szwajcarskiemu reasekuratorowi Euler Hermes Reinsurance AG (EH Re), podporządkowanemu francuskiej Grupie Euler Hermes. Perspektywy na przyszłość wyglądają stabilnie.
Euler Hermes Europe SA/NV (EH Europe), podstawowy podmiot zależny Euler Hermes, w ratingu krótkoterminowym – ocena kredytowa kontrahentów – otrzymał od nas ocenę 'A-1+', oprócz dotychczasowej oceny 'AA-' w ratingu długoterminowym.
 
Uzasadnienie
Ratingi EH Re są odzwierciedleniem naszej opinii, że właśnie ten reasekurator stanowi rdzeń Grupy Euler Hermes (główne podmioty operacyjne w tej Grupie otrzymały oceny AA-/Stabilna/A-1+), wiodącej, międzynarodowej grupy oferującej ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
Natomiast ocena przyznana EH Europe w ratingu krótkoterminowym, tj. 'A-1+', jest odzwierciedleniem oceny 'AA-' przyznanej tej spółce w ratingu długoterminowym. Wcześniej ocenę w ratingu krótkoterminowym otrzymywał od nas, jako jedyny podmiot w Grupie Euler Hermes, niemiecki Euler Hermes Deutschland.

Centralna pozycja EH Re w jego grupie kapitałowej wynika z pełnej integracji strategicznej i operacyjnej tej firmy z Euler Hermes. EH Re jest asekuratorem podporządkowanym, a więc świadczy usługi reasekuracji wyłącznie w zakresie ekspozycji na ryzyko pochodzących od innych podmiotów Grupy Euler Hermes. Ponadto, jeśli chodzi o wskaźniki wewnątrzgrupowej cesji asekuracji na EH Re oraz poziom zewnętrznej ochrony reasekuracyjnej dla EH Re, decyzje w tym zakresie podejmowane są przez Euler Hermes, co też umacnia nas w przekonaniu, że EH Re działa bardziej na zasadzie oddziału niż na zasadzie niezależnego przedsiębiorstwa.
 
Nasze przekonanie o centralnej pozycji EH Re wewnątrz Grupy Euler Hermes wynika również z następujących przemyśleń:

• Franszyza Grupy Euler Hermes ma globalny zasięg: w zależności od konkretnych wymogów regulacyjnych, w niektórych krajach Euler Hermes musi prowadzić działalność za pośrednictwem lokalnie zarejestrowanych podmiotów. Poprzez scentralizowanie reasekuracji zewnętrznej za pośrednictwem EH Re, Grupa Euler Hermes uzyskuje bardziej skuteczną ochronę reasekuracyjną, która opiera się bardziej na globalnych ekspozycjach na ryzyko niż na ekspozycjach dla pojedynczego kraju;
• Wykorzystanie reasekuracji zewnętrznej to kluczowy element strategii Grupy Euler Hermes, mającej na celu zmniejszenie wrażliwości na cykl gospodarczy, typowej dla kredytu kupieckiego: Dzięki EH Re grupa jest w stanie łatwiej uzyskać nieproporcjonalną ochronę reasekuracyjną dla najważniejszych klientów, np. asekurację typu ‘stop-loss’ czy ‘excess of loss’, co zmniejsza negatywny wpływ jaki miałaby ewentualna, niespodziewana recesja światowa oraz niewywiązanie się z zobowiązań przez dużych dłużników;
• Działania EH Re, polegające na ścisłym i całościowym monitorowaniu jego reasekuracji czynnej pod względem zgodności z polityką gwarancyjną grupy, wzmacniają możliwości kontroli ryzyka wewnątrz Grupy Euler Hermes. Dotyczy to zarówno w pełni kontrolowanych spółek zależnych Euler Hermes, jak również działalności w ramach wspólnych przedsięwzięć tej grupy kapitałowej; oraz
• Powiązania finansowe pomiędzy EH Re a Euler Hermes są znaczne: EH Re wygenerował około 50% zysków grupy w 2013 roku, a jego baza kapitałowa wyniosła prawie 30% łącznej bazy kapitałowej Grupy Euler Hermes.
Jeśli chodzi o profil kredytowy Grupy Euler Hermes, nasza ocena, odzwierciedlająca nasz pogląd na temat bardzo wysokiej konkurencyjności i silnego profilu ryzyka finansowego tej grupy, jak również fakt, że Euler Hermes znajduje się w posiadaniu niemieckiego ubezpieczyciela o globalnym zasięgu – tj. Allianz SE, wynosi 'aa-'. Na ocenę 'AA-' dla głównych podmiotów zależnych w Grupie Euler Hermes pozytywnie wpływa wsparcie Allianz SE dla tej grupy, jako podmiotu o strategicznym znaczeniu dla jego spółki macierzystej.
 
Perspektywy
 
Stabilne widoki na przyszłość odzwierciedlają ujęcie perspektywiczne ratingów dla pozostałych głównych podmiotów zależnych Euler Hermes. Ze względu na fakt, że EH Re jest jedną z głównych spółek operacyjnych Grupy Euler Hermes, oceny ratingowe i perspektywy dla tego podmiotu będą rozwijały się równolegle do ocen i perspektyw dla pozostałych głównych podmiotów w tej grupie kapitałowej. Nie przewidujemy, aby mogło dojść do sytuacji utraty centralnej pozycji EH Re w Grupie, ale jeśli taki scenariusz, jakkolwiek mało prawdopodobny, miałby się ziścić, nasze oceny ratingowe dla EH Re mogłyby zostać obniżone.
 
Stabilne widoki na przyszłość dla Euler Hermes wynikają z perspektyw rysujących się dla jego spółki macierzystej - Allianz SE, jak również z naszego przekonania, że Euler Hermes nadal będzie odgrywał strategiczną rolę dla tej spółki. W przypadku obniżenia oceny dla Allianz, nawet w nieznacznym stopniu, ratingi dla strategicznych spółek Grupy Euler Hermes zostaną również odpowiednio obniżone. Istnieje możliwość przyznania niższej oceny Euler Hermes, jeśli uznamy, że grupa ta przestała odgrywać strategiczną rolę dla Allianz.

Powiązane kryteria i badania
 
• Metodologia Ratingów dla Grupy, 19 listopada 2013
• Ubezpieczyciele: Metodologia Ratingów, 7 maja 2013
• Kryteria Ogólne: Metodologia w zakresie powiązania ratingów krótko- i długoterminowych dla ubezpieczycieli korporacyjnych i niezależnych firm ubezpieczeniowych, 7 maja 2013
• Wykorzystanie usługi monitoringu kredytowego ‘CreditWatch’ i Prognoz, 14 września 2009

Lista ratingów
 
Nowy Rating

Euler Hermes Reinsurance AG
Ocena kredytowa kontrahentów AA-/Stabilna/--
Ocena siły finansowej AA-/Stabilna/--
 
Nowy Rating
 
Euler Hermes Europe
Krótkoterminowy rating w zakresie oceny kredytowej kontrahentów --/--/A-1+
 
 
 
 *****
 
 
Kontakt dla mediów:
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830