Cierpliwi zostaną nagrodzeni. Prognoza Euler Hermes dla poszczególnych branż przemysłu światowego

16.04.2014
​Euler Hermes, światowy lider sektora ubezpieczeń transakcji handlowych prezentuje prognozę dla poszczególnych sektorów przemysłu światowego: „Cierpliwi zostaną nagrodzeni”. Z opracowania wynika, iż od połowy 2013 roku poziom ryzyka w poszczególnych sektorach zasadniczo uległ w skali światowej poprawie… Z zastrzeżeniem „w skali światowej” – gdyż przewidywana poprawa sytuacji gospodarczej, jaka ma nastąpić w okresie 2014-2015, będzie zbyt niejednolita w poszczególnych regionach oraz łącznie niewystarczająca, aby i większość sektorów i w skali całego świata odniosła w związku z nią wymierne korzyści.
 

​Euler Hermes monitoruje ryzyko w poszczególnych sektorach 17 branż w 72 krajach, odpowiadających za wytworzenie 95% światowego PKB. Oceny poszczególnych sektorów (ryzyko niskie, średnie, dość wysokie oraz wysokie) opracowywane są dla wszystkich krajów i łączą w sobie specjalnie opracowane prognozy popytu, finansowania, rentowności oraz dotyczące otoczenia biznesowego.

 • Globalna poprawa sytuacji wciąż niewystarczająca, aby większość sektorów na całym świecie mogła z niej w pełni skorzystać.
 • W skali całego świata z najwyższym poziomem ryzyka rok 2014 rozpoczęły branże tekstylna, budowlana oraz transport lotniczy, podczas gdy w sektorach chemicznym, farmaceutycznym oraz rolno-spożywczym poziom ryzyka był najniższy.
 • Poprawa stopy wzrostu w Europie jest niewystarczająca, kryzys w Am. Północnej jest przeszłością, natomiast w regionie Azji –Pacyfiku ryzyko w poszczególnych sektorach było i pozostaje najniższe.
 • Od połowy 2013 roku bilans zmian w zakresie oceny ryzyka poszczególnych sektorów uległ odwróceniu – liczba lepszych ocen ryzyka (78 za pełny rok 2013) była wyższa od liczby przypadków obniżonej oceny ryzyka (67). Ogólna zmiana ukrywa kontrastujące tendencje między poszczególnymi regionami i czasem ich występowania.
 • Co się ostatnio zmieniło – widoczne są obszary utrzymującego się zwiększonego ryzyka. Kluczowym czynnikiem określającym zmiany ryzyka w 2014 roku będzie popyt.

„Potrzeba trochę czasu, aby światowy wzrost gospodarczy odczuły firmy różnej wielkości i reprezentujących różne sektory, zwłaszcza we wciąż delikatnej Europie” wyjaśnia Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. „W wielu sektorach na 2014 rok nie przewidujemy przyspieszenia tempa poprawy sytuacji. Obniżenie prognozy ryzyka dla sektorów w większym stopniu wiąże się ze zwiększeniem popytu niż z kwestiami związanymi z rentownością i kwestiami finansowania – oraz vice-versa w przypadku zmian wiążących się ze wzrostem ryzyka”.

Globalna poprawa sytuacji wciąż niewystarczająca, aby większość sektorów na całym świecie mogła z niej w pełni skorzystać.

W 9 na 10 przypadków poziom ryzyka związanego z sektorami w poszczególnych krajach utrzyma się na poziomie z 2013 roku. Ogólnie rzecz biorąc, sektory ocenione jako „ryzykowne” pozostaną większością w 2014: 49% z nich sklasyfikowano jako wykazujące średnie ryzyko, a około 25% na poziomie dość wysokiego lub wysokiego ryzyka. Innymi słowy, zaledwie 25% sektorów posiada na tyle solidne podstawy lub prognozy, że rok 2014 rozpoczęły z niskim poziomem ryzyka.

 

1404_eh_ryzyko_sektory.jpg

 

W skali całego świata, rok 2014 z najwyższym poziomem ryzyka rozpoczęły branże tekstylna, budowlana oraz transportu lotniczego, podczas gdy w sektorach chemicznym, farmaceutycznym oraz rolno-spożywczym poziom ryzyka był najniższy.
 

Branża tekstylna

Po całym dziesięcioleciu tendencji spadkowej, w 2013 poziom produkcji w UE ustabilizował się. Sektor od dawna jest bezpośrednio uzależniony od wahań w zakresie konsumpcji gospodarstw domowych, a kluczowym czynnikiem wpływającym na jego wyniki wciąż jest koszt produkcji.
 

Budownictwo

W 2014 roku widoczne będą bardziej korzystne tendencje w skali regionalnej i krajowej, jednak wyniki sektora będą nadal uzależnione od licznych i utrzymujących się czynników negatywnej presji. W 2013 wzrost przychodów sektora utrzymywał się w skali światowej na niskim poziomie (według wartości +3%, ok. 9.300 mld dolarów). Udział firm z tego sektora w liczbie spółek niewypłacalnych był nadal wysoki – do 20% wszystkich spółek – podczas gdy branża budowlana odpowiada średnio za wytworzenie 7% PKB.
 

Branża papiernicza

Korekty mocy produkcyjnych powinny umożliwić utrzymanie cen na obecnym poziomie. Głównym wyzwaniem, z jakim boryka się branża jest zwiększone wykorzystanie komunikacji online oraz urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony i tablety.
 

Informatyka i komunikacja (ICT)

Zróżnicowany sektor, w którym występuje silna presja na niskie ceny oraz jednocześnie wysokie potrzeby inwestycyjne. Wzrost w sektorze ICT na poziomie +3% w 2013 roku, przy poziomie przychodów wynoszącym ok. 4.400 mld dolarów, wynikał z wdrożeń nowych technologii we wszystkich krajach, jednak w zróżnicowanym stopniu.
 

Branża motoryzacyjna

(producenci samochodów): W 2014 rynek światowy utrzyma wzrost na poziomie +5% (wg liczby pojazdów); głównymi motorami wzrostu będą Stany Zjednoczone oraz Chiny. Na rynkach europejskich w 2013 roku odnotowano najniższe od 17 lat wartości, jednak sytuacja ulega szybkiej poprawie. W 2013 roku w niektórych krajach rozwijających się nie wystąpił wzrost, a perspektywy na niego są słabe.
 

Branża chemiczna

Globalny poziom produkcji chemicznej powinien w 2014 wzrosnąć o +4% według wartości rzeczywistych; dla porównania, w 2013 roku wzrost wyniósł +2,5%. Ponowne ożywienie branży chemicznej w USA wynika z niższych cen gazu ziemnego, jednak Europa nadal jest w defensywie. Udział rynkowy Azji wciąż rośnie z powodu dynamicznego wzrostu w zakresie popytu krajowego.
 

Branża farmaceutyczna

Rosnące zapotrzebowanie na wyroby medyczne nadal jest czynnikiem napędzającym światowy rynek farmaceutyczny (szacunkowy wynik za 2013 rok: 950 mld dolarów), jednak nie wszyscy gracze korzystają ze wzrostu.
 

Przemysł rolno-spożywczy i handel detaliczny

Sprzeczne prognozy na 2014. W skali globalnej nastroje w tym sektorze będą wahać się od ulgi (zmniejszenie kosztów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych), poprzez niepewność (dotyczącą sytuacji gospodarczej) do dynamiki (możliwości w innych regionach geograficznych oraz poszukiwanie nowych modeli).
 

Regiony

W 2014 najniższy poziom ryzyka w poszczególnych sektorach nadal w regionie Azji-Pacyfiku, w Europie Zachodniej najwyższy

 

Ocena na koniec 2013,
kraje ważone według udziału w GDP regionu w 2013

  1404_EH_regiony_na_koniec_2013.jpg
 

Poprawa stopy wzrostu w Europie jest niewystarczająca, aby jej skutki mogły szybko stać się widoczne we wszystkich sektorach; perspektywy dla branży handlu detalicznego i budownictwa nie zmienią się. Wiele europejskich krajów nadal stoi przed istotnymi wyzwaniami związanymi z presją w zakresie konkurencyjności i finansowania. Zaledwie 21% sektorów przemysłu Europy Zachodniej oraz 26% sektorów przemysłu Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje się w 2014 roku niskim poziomem ryzyka.
 
W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu profil ryzyka w poszczególnych sektorach uległ wyraźnej poprawie w krajach eksportujących ropę naftową, szczególnie w regionie Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Profil ryzyka ustabilizował się w RPA i Maroku, mimo strukturalnych słabości niektórych sektorów, takich jak sektor tekstylny, oraz w mniejszym stopniu w krajach borykających się z niepokojami politycznymi lub społecznymi.
 
Kryzys w Ameryce Północnej jest już najwyraźniej przeszłością dla większości sektorów, mimo kilku utrzymujących się nadal słabości (w sektorze budownictwa, tekstylnym, transportu lotniczego) oraz niepewności odnośnie tempa poprawy sytuacji.
 
Brak wigoru w gospodarce regionu Ameryki Łacińskiej w 2013, plus powracające oznaki niestabilności w niektórych krajach zmagających się z powracającym ryzykiem dotyczącym waluty i finansowania wpływają na wiele sektorów, a szczególnie na sektor budownictwa. W przypadku większości sektorów i wielu krajów, ryzyko utrzymuje się na średnim poziomie.
 
Region Azji-Pacyfiku, który aż do 2013 roku pozostawał odporny na zmiany cyklu globalnego, w 2014 również charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka w poszczególnych sektorach. Jednak w okresie 2014-2015 zmagać się będzie z największymi wyzwaniami. W części krajów Azji-Pacyfiku niektóre sektory (sektor tekstylny, metali i budownictwa) rozpoczęły rok 2014 borykając się ze słabościami strukturalnymi (m.in. nadprodukcja stali w Chinach).
 
W zaktualizowanej ocenie poszczególnych sektorów widoczne są obszary utrzymującego się zwiększonego ryzyka. Kluczowym czynnikiem określającym zmiany ryzyka w 2014 roku jest popyt.
 
Od połowy 2013 roku bilans zmian w zakresie oceny ryzyka poszczególnych sektorów uległ odwróceniu – liczba lepszych ocen ryzyka (78 za pełny rok 2013) była wyższa od liczby przypadków obniżonej oceny ryzyka (67).
 
 
Obraz zmian ryzyka w poszczególnych sektorach w końcu 2013
1404_EH_zmiany_ryzyka_swiat_lo.jpg
 
Ogólna zmiana ukrywa kontrastujące tendencje między poszczególnymi regionami i czasem ich występowania:
 • Pozytywne tendencje przez cały rok w regionie Azji-Pacyfiku, jednak skoncentrowane w kilku krajach (Australii, Indonezji, Malezji, Filipinach)
 • Stabilna sytuacja w drugiej połowie roku w Afryce i n Bliskim Wschodzie – jednak głównie w regionie GCC (Rady Współpracy Zatoki Perskiej)
 • Stabilna sytuacja w Ameryce Północnej
 • Dalsze spadki w Ameryce Łacińskiej mimo poprawy na koniec 2013
 • Dalsze spadki w Europie
 • Ogółem – trzy sektory rozpoczęły rok 2014 z wyższą liczbą krajów charakteryzujących się ryzykiem niż rok wcześniej: branża chemiczna, rolno-spożywcza i produkcji metali.

Według najnowszych scenariuszy, w regionie Bliskiego Wschodu utrzyma się tendencja spadkowa w zakresie ryzyka poszczególnych sektorów, natomiast w Europie wystąpi tendencja wzrostowa w zakresie ryzyka. Trzy sektory – chemiczny, produkcji metali oraz półprzewodników – charakteryzują się najbardziej istotnym pogorszeniem ryzyka. Najlepsze cztery sektory pod względem spadku ryzyka to sektor sprzętu elektroniki użytkowej, budownictwa, maszyn i urządzeń oraz, przede wszystkim, handlu detalicznego.

 

 

Kontakt dla mediów:
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 48 601 056 830