Nasza metodologia


 • Ryzyko kraju
 • Analizy upadłości

Na całościową ocenę ryzyka kraju składa się ocena przyznana danemu krajowi (tzw. grade) oraz poziom ryzyka dla danego kraju.


Ocena, stopień przyznane danemu krajowi (CG – country grade) mierzy stabilność gospodarczą, klimat otoczenia biznesowego oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka politycznego. Jest to sześciostopniowa skala od oznaczenia AA do D, na której AA oznacza najwyższą ocenę dla kraju a D najniższą. Ocena przyznana dla danego kraju składa się z trzech elementów:

 • Ocena sytuacji makroekonomicznej (ME), oparta na ocenie: układu/struktury danej gospodarki (funkcjonowania danej gospodarki), polityki zadłużenia w sferze budżetowej i monetarnej, zewnętrznego salda (wymiany handlowej), a także stabilności systemu bankowego oraz innych czynników;

 • Ocena otoczenia biznesowego (SBE) mówi nam jaki jest odbiór systemu prawnego i administracyjnego, stopnia kontroli korupcji oraz jak kształtuje się względna łatwość i brak przeszkód w prowadzeniu biznesu;

 • Ocena stabilności politycznej, która opiera się na analizie mechanizmów przekazywania i koncentracji władzy, skuteczności podejmowania decyzji politycznych, niezależności instytucji państwowych, równowagi społecznej oraz relacji międzynarodowych.

Ocena przyznana danemu krajowi związana jest ponadto z dwoma krótkoterminowymi wskaźnikami ostrzegawczymi, które wspólnie wyznaczają tzw. bieżący poziom ryzyka kraju (CRL). Poziom bieżącego ryzyka dla danego kraju jest mierzony na czterostopniowej skali od 1-4, gdzie 1 oznacza największy poziom, a 4 najmniejszy. W odniesieniu do krajów ujętych na naszej mapie ryzyka może mieć ono poziom: niski, średni, wrażliwy, wysoki. Te dwa krótkookresowe wskaźniki wpływające na bieżący poziom ryzyka to:

 • Wskaźnik Przepływów Finansowych (FFI), pokazujący krótkoterminowe ryzyko w finansowaniu dla danej gospodarki mogące wpływać na regulowanie należności pomiędzy firmami oraz,

 • Wskaźnik ryzyka wynikającego z Cyklu Ekonomicznego (CRI), który mierzy krótkoterminowe zaburzenia popytu. Uwzględnianie w nim są także nasze prognozy makroekonomiczne  oraz dotyczące upadłości.

Łącznie te pięć czynników tworzy najnowocześniejszą i najbardziej adekwatną do współczesnych warunków metodologię badania ryzyka w odniesieniu do poszczególnych krajów. Ocenia ona ryzyko braku płatności ze strony kontrahenta w danym kraju, zapewniając niezbędne wsparcie przy podejmowaniu decyzji biznesowych przez naszych klientów.

​naliza upadłości.Euler Hermes analizuje upadłości przedsiębiorstw w ponad 30 krajach.

Pojęcie upadłości korporacyjnych różni się w poszczególnych krajach, co utrudnia dokonywanie porównań międzynarodowych. Różnice te mają dwie główne przyczyny. Po pierwsze, oficjalne procedury upadłościowe nie mają identycznego znaczenia we wszystkich krajach. W niektórych państwach, na przykład w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie dominują postępowania układowe, odnotowuje się bardzo nieliczne bankructwa przedsiębiorstw, przez co liczba firm z problemami finansowymi jest zaniżona. Po drugie, w niektórych przypadkach bankructwa jednoosobowych działalności gospodarczych zaliczane są do upadłości korporacyjnych, w innych – na przykład w Stanach Zjednoczonych – do upadłości osób fizycznych, co utrudnia oddzielenie bankructw firm od bankructw czysto prywatnych. W efekcie dane na temat upadłości korporacyjnych są w znacznym stopniu zaniżone. Ponadto rozgraniczenie pomiędzy samodzielnymi przedsiębiorcami a bardzo małymi spółkami wykazuje w poszczególnych krajach istotne różnice. Dla każdego kraju wykorzystaliśmy definicję przedsiębiorstwa, która jest możliwie najbliższa definicji użytej w analizie upadłości, na podstawie której obliczono stopę upadłości.

Aby zniwelować różnice wynikające z odmiennego charakteru krajowych danych statystycznych i lokalnych uwarunkowań, stworzyliśmy wskaźniki dla poszczególnych krajów oraz sumujący je unikalny Globalny Wskaźnik Upadłości. Zamiast na liczbach opieramy się raczej na zmianie liczby upadłości w czasie.

Dla każdego kraju obliczyliśmy wskaźnik upadłości, za podstawę przyjmując stan z roku 2000 = 100. Wskaźnik ten mierzy zmiany w liczbie upadłości w czasie (a nie odnosząc się do nieporównywalnych wartości/danych bezwzględnych) i stanowi podstawowy wskaźnik służący do opisania prawdopodobieństwa gwałtownego wzrostu ryzyka braku zapłaty ze strony kontrahenta w danym kraju.

Na tej podstawie stworzyliśmy Globalny Wskaźnik Upadłości (GWU), który stanowi sumę ważoną wskaźników krajowych. Udział każdego kraju we wskaźniku odpowiada jego udziałowi w łącznym PKB (według obecnie obowiązujących kursów wymiany walut) dla wszystkich państw objętych naszą analizą. Globalny Wskaźnik Upadłości Euler Hermes jest najlepszym sposobem do monitorowania stanu realnej gospodarki w globalnej skali. ​

  Formularz kontaktowy

  Zostaw swoje dane
  Oddzwonimy!

  Wiadomości i Analizy ekonomiczne

  Najnowsze opracowania ekonomiczne

  Syntesys

  System On-Line dla klientów
  Euler Hermes

  Mobilna Aplikacja Ekonomiczna EH

  Dostęp do wszystkich publikacji Euler Hermes

  Kontakt dla mediów

  Grzegorz Błachnio
  tel. (48 22) 385 49 19
  tel. (48) 601 056 830