Definicje

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Decyzja kredytowa

pisemna decyzja Ubezpieczyciela o ustaleniu, obniżeniu, podwyższeniu lub zniesieniu limitu kredytowego wobec danego klienta. W decyzji kredytowej mogą zostać określone dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej dla należności od danego klienta


Klient

przedsiębiorca nabywający towary lub usługi od Ubezpieczającego, zobowiązany umownie do zapłaty należności powstałych z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów lub usług

Kontrola klienta przez Ubezpieczającego

ocena i weryfikacja ryzyka w zakresie spełniania warunków określonych w Umowie Ubezpieczenia, dokonywana  przez Ubezpieczającego w odniesieniu do każdego klienta, wobec którego nie był ustalony limit kredytowy


Limit automatyczny

kwota należności od danego klienta ubezpieczona w ramach kontroli klienta przez Ubezpieczającego

Limit kredytowy

ustalona przez Ubezpieczyciela w indywidualnej decyzji kredytowej maksymalna, objęta ubezpieczeniem  kwota należności od danego klienta


Należność

kwota pieniężna należna Ubezpieczającemu z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów lub usług, wynikająca z poszczególnych faktur

Należności bezsporne

należności uznane przez klienta lub w żaden sposób przez niego nie negowane, w szczególności zaś takie, w stosunku do których klient nie zgłasza lub na dzień zgłoszenia szkody nie wnosi roszczeń z tytułu rękojmi / gwarancji lub zarzutu potrącenia swoich należności


Okres obowiązywania Umowy Ubezpieczenia

określony w Polisie czas trwania Umowy Ubezpieczenia


Strata minimalna

wymagalne saldo należności nieprzekraczające określonej w OWU kwoty, które nie powoduje obowiązku zgłoszenia do windykacji, nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej i nie podlega odszkodowaniu

Szkoda

podstawa do ustalenia wysokości odszkodowania


Termin płatności

ustalony na fakturze termin, do którego należność powinna zostać zapłacona przez klienta


Ubezpieczający

przedsiębiorca, który zawarł z Ubezpieczycielem Umowę Ubezpieczenia

Ubezpieczyciel

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie

Umowa Ubezpieczenia

komplet dokumentów, na który składają się:
    –    Deklaracja Wstępna,
    –    Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Należności Handlowych (Wniosek Ubezpieczeniowy),
    –    Ogólne Warunki Ubezpieczenia Należności Handlowych (OWU),
    –    Warunki Szczegółowe Ubezpieczenia Należności Handlowych,
    –    Polisa Ubezpieczenia Należności Handlowych (Polisa),
    –    oraz inne wystawione przez Ubezpieczyciela dokumenty, które określają prawa i obowiązki Stron


Wnioskodawca

przedsiębiorca, który złożył Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia

Wypadek ubezpieczeniowy

zdarzenie polegające na nieotrzymaniu przez Ubezpieczającego zapłaty od klienta, z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów oraz świadczenia usług, w wyniku prawnie potwierdzonej bądź faktycznej niewypłacalności danego klienta